ภารกิจ • อำนาจหน้าที่

  - อำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา

  - การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560

  - การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับที่2 พ.ศ. 2561


  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  - กฎหมายการศึกษา

  - สรุปกฎหมายเกี่ยวกับภารกิจจัดการศึกษา

  - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ/ขั้นตอนการให้บริการ

  - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  - รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  แผนพัฒนาการศึกษา สพป.สกลนคร เขต 3

  - แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(4ปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564

   

  แผนปฏิบัติการประจำปี 2563

  - แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

  - แผนปฏิบัติการ ปี 63 (โครงการ)

   

  รายงานผลการจัดการศึกษา

  - รายงานการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2562

  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563

  - แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563

  - (เพิ่มเติมครั้งที่ 1-1) / (เพิ่มเติมครั้งที่ 1-2) / (เพิ่มเติมครั้งที่ 2-1) / (เพิ่มเติมครั้งที่ 2-2) / (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

   

  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

  - รายงานการเบิกจ่ายไตรมาส 1,2 ปีงบประมาณ 2563

   

  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  - รายงานการเบิกจ่ายเงินปี 2562

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส

  - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

  - การดำเนินงานกำกับติดตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  - แผนจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาวัสดุ


  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

  - ประกาศประกวดราคาปีงบประมาณ 2562

  - ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562

  - สำเนารายละเอียดการดำเนินงาน


  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

  - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561

  - แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สขร ปี 2562


  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

  - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561

  - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  - การดำเนินงานแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  - หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

  - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


  ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

  ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง

  ประชาสัมพันธิ์กิจกรรมโรงเรียน  ข่าวคุรุสภา สกลนคร

  ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3