เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อรับการประเมินการเตรียมความพร้อม ระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อรับการประเมินการเตรียมความพร้อม ระยะที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการในการดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการ เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

  

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3