รายชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้รักษาการ

รายชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้รักษาการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล รหัส ร.ร. โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ
1 นายทรัสตรี  เหลาสิทธิ์ 47030001 บ้านกุดเรือคำ 089-944-2620
2 นายรุ้งทิพย์  ชาติโสม 47030002 บ้านจำปาดง 082-101-5479
3 นางมยุรี อุ่นวิเศษ 47030003 บ้านห้วยน้ำเที่ยง 093-536-6832
4 ดร.บุญมี ก่อบุญ 47030004 บ้านขัวก่าย 081-048-3694
5 ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ 47030005 บ้านขาม 081-601-4497
6 นายสมภพ  ศรีพั้ว 47030006 บ้านวังเวิน 085-609-7765
7 นายทองทวี พรมสีดา 47030007 บ้านส้งเปือย 094-310-1978
8 นางเดือนเพ็ญ อัครจันทร์ 47030008 บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 088-339-5568
9 นายทนงชัย ไฝทาคำ 47030009 บ้านโคกถาวร 087-867-3989
10 นายประสิทธิ์ พิมพิสาร 47030010 บ้านคอนศรีบะสะแบง 088-312-7400
11 นายวิทยา ไชยภูมิ 47030011 บ้านนาโพธิ์ 081-060-4067
12 นายสราวุธ อินทร์คำน้อย 47030012 บ้านคำเจริญ 081-382-0420
13 นายวิจิตร นิธิเจริญ 47030013 บ้านคูสะคาม 081-380-6358
14 นายสมโพธิ สุวรรณคำ 47030014 บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 081-975-4253
15 นายสุพจน์ ศรีธรรมมา 47030015 บ้านโคกแสง 081-769-3632
16 นายวีระชัย จักรไชย 47030016 บ้านเดื่อศรีคันไชย 085-682-3015
17 นายชัชวาลย์ ธุระนนท์ 47030017 บ้านขุนภูมิ 089-280-1643
18 นายปฏิวัตร นารินรักษ์ 47030018 บ้านยางคำ 081-048-0416
19 นายแสวง  แสงหาญ 47030019 บ้านโนนแพง 089-278-7418
20 นายชัยณรงค์ วงศ์สง่า 47030020 ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 098-585-7806
21 นายวัฒนา อุประ 47030021 บ้านวังหว้า 093-327-8387
22 นายพิสิทธิ์   วงค์ไชยสิทธิ์ 47030022 บ้านนาอวนน้อย 082-850-1584
23 นายตรีเนตร ตรงดี 47030023 บ้านโคกกลาง 090-952-6993
24 นางสุภาภรณ์  สาขา 47030024 บ้านโคกสว่าง รักษาการ
25 นายเสริมชัย โพธิ์ไชยรัตน์ 47030025 ท่าศรีไคลวิทยาคม 095-669-1105
26 นางภาวินี ผิวบุญเรือง 47030026 บ้านธาตุตาลเดี่ยว 086-224-9445
27 นางวีรพร  โพธิ์ศรี 47030027 บ้านหนองตากวย 061-291-5297 รักษาการ
28 นายแสงจันทร์  เพ็งสีแสง 47030028 บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม
29 นายศักดิ์ชัย ไชยแสนท้าว 47030029 บ้านหนองฮาง 087-949-4665
30 นายก่อโชค โยตะศรี 47030030 บ้านโนนแต้ 061-023-2224
31 นายสันทัด ธุระนนท์ 47030031 บ้านกุดจิก 086-226-0140
32 นายธนศักดิ์  สุวรรณแทน 47030032 บ้านหนองขุ่นนาคำ 081-873-4694 รักษาการ
33 นายสมหวัง มังธานี 47030033 บ้านหนองม่วง 089-279-0307
34 นายอดิศักดิ์ บุตรแสนคม 47030034 บ้านดอนมุยหนองแฝก 081-739-4413
35 นางจินดา อินทรสิทธิ์ 47030035 บ้านกุดเรือ 092-7191113
36 นายวิทิต บุญอาษา 47030036 บ้านหนองแสงคำ 086-230-4458
37 นายวีระศักดิ์ วงค์อุดมศิลป์ 47030037 บ้านนาซอ 089-278-1929
38 นางเมตตา หาญรักษ์ 47030038 บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 089-571-0359
39 นายประนอม วงษ์คำจันทร์ 47030039 บ้านดอนยานาง 081-051-4786 รักษาการ
40 นายวรวิทย์ บุญพูล 47030040 บ้านหินเหิบ 081-964-0912
41 นายเอกสิทธิ์  ไตรธิเลน 47030041 บ้านสุวรรณคีรี 085-739-1200
42 นายพิชัย หาญรักษ์ 47030042 บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 089-843-3659
43 นายกิติชัย สมบัติดี 47030043 บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 089-574-1167
44 นายปิยะ วงศ์คำจันทร์ 47030044 บ้านปลาหลาย 081-729-3871
45 นางพัชรี แก้วตาบรรเจิด 47030045 บ้านนาง่ามเล้า
46 นายศักดิ์ชัย อาแพงพันธ์ 47030046  อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 081-769-8371
47 นางสุดาวรรณ ศรีสิงห์พันธ์ 47030047 บ้านวังบง 089-275-2815
48 ดร.สมเกียรติ พละจิตต์ 47030048 ชุมชนขัวสูงสวรรค์ 086-238-5505
49 นายฐิตินันท์ นันทะศรี 47030049 บ้านโนนอุดม 089-941-4776
50 นายวีระศักดิ์  จันทร์ตื้อ 47030050 บ้านดอนแดง 086-242-1241
51 นายนิรันดร โฮมวงศ์ 47030051 บ้านแก้ง 089-279-2367
52 นายชโยดม นวลสิงห์ 47030052 บ้านโคกสะอาด 081-964-2519
53 นายประวิตร กิตติธรรม 47030053 บ้านศรีวิชัย 086-242-7248
54 นางวราภรณ์ อรรถสาร 47030054 บ้านห้วยแสง 084-792-2218
55 นายเสรี พลาชัย 47030055 บ้านห้วยหินลาด 089-842-3910
56 นายยนต์ ดั่นเจริญ 47030056 บ้านห้วยหิน 086-232-5382
57 นายทรงฤทธิ์ วงศ์คำจันทร์ 47030057 บ้านโนนทับช้าง 081-047-1362
58 นายเหรียญชัย ภูริษี 47030058 บ้านวังเยี่ยม 098-274-4836
59 นายจำรัส  สิงห์คาม 47030059 บ้านโพนสวาง 087-236-8769
60 นางสาวประพิณ ใครลามเมา 47030060 บ้านหนองแวง 093-126-8359
61 นายภิญโญ ศรีถาพร 47030061 บ้านโนนเจริญศิลป์ 082-836-7266
62 นางวรรณวิภา เฒ่าอุดม 47030062 บ้านนาบัว 089-940-5447
63 นายภพธรรม มะลิทอง 47030063 บ้านโคกก่องหนองแวง
64 นายสุริยนต์ เถายะบุตร 47030064 บ้านนาจาร 081-708-7433
65 นายพนม ธุระนนท์ 47030065 บ้านตาดโตน 085-647-8516
66 นายวสุกฤต สุวรรณเทน 47030066 บ้านบะป่าคา 082-121-6625
67 นายอภิชาติ  กุลอัก 47030067 บ้านน้ำบุ้น
68 นายนเรศ พรหมวงศ์ 47030068 บ้านเชียงเพ็ง 084-428-8926
69 นายธงชัย เหลาแตว 47030069 บ้านทุ่งโพธิ์ 081-708-7464
70 นายศักดิ์นรินทร์ ผาอินทร์ 47030070 บ้านหนองสนม 081-974-1046
71 นายไพวัน ไขลาเมา 47030071 บ้านโพนแพง 084-430-7007
72 นางพิไลรัตน์ คิดโสดา 47030072 บ้านโนนชนะสังคม
73 นายสัญญา วัฒนาเนตร 47030073 บ้านนาคอย 085-745-3169
74 นายไพบูลย์ กุลอัก 47030074 บ้านก่อ 087-771-1224
75 นายสุรสิทธิ์ ภูลวรรณ 47030075 บ้านบะนกทา 095-169-1403
76 นายนพรัตน์ ชรินทร์ 47030076 บ้านนายม 081-262-7133
77 นายจรูญ  สิงห์รัมย์ 47030077 บ้านวังโพน 089-841-2874
78 นายบริสุทธิ์ สังชาตรี 47030078 บ้านอินทร์แปลง 081-260-7207
79 นายวิบูรณ์  สิงห์คราม 47030079 บ้านโคกก่องคูสะคาม 087-982-7086
80 นางสาวณัฐชาสกุล   เกษรศรี 47030080 อนุบาลคำตากล้า 087-232-8012
81 นายพงศกร ต้นภูบาล 47030081 บ้านหนองพอกน้อย 087-996-9505
82 นายไชยา พันธ์เสนา 47030082 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง 085-752-6886
83 นายพุทธา  ศรีสุราช 47030083 บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 089-569-1275 รักษาการ
84 นางเกษสีนี  ไขไพวัน 47030084 บ้านแสนสุขสามัคคี 095-652-4658 รักษาการ
85 นายประจักษ์ แสนพันนา 47030085 บ้านสันติสุขสระแก้ว 089-941-2197
86 นายชัยวัฒน์ โลกลินไลน์ 47030086 ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 081-873-6765
87 นายอดิศร  ไชยเทพ 47030087 บ้านหนองแสงดงอีบ่าง 084-392-2115
88 นายชาญชัย  ปริตวา 47030088 บ้านดอนคำ
89 นายสมคิด  ชิงชัย 47030089 บ้านนาแต้ 093-543-6006
90 นายขจรเดช ศิริวานก 47030090 แพดพิทยารัตน์ 081-965-1884
91 นางจินตนา หลานเศรษฐา 47030091 บ้านตาด 093-342-2160
92 นายปัญญา พันธ์เสนา 47030092 บ้านกุดจาน 089-030-1472
93 นางบุญช่วย พันธ์เสนา 47030093 บ้านดงบัง 087-228-0446
94 นายเศรษฐศิลป์ อาจสาระมนต์ 47030094 บ้านดงอีด่อย 086-224-7563
95 นางพรนภา อัศวาวุฒิ 47030095 บ้านหนองบัวสิม 081-670-6793
96 นางสาวภัทราวดี  อุปทุม 47030096 บ้านนาถ่อน 081-017-7731
97 นายเสกสรรค์ แช่มชื่น 47030097 เพียพิทยาพัฒน์ 095-662-6948
98 นายพงษ์เทพ  บุญพงษ์ 47030098 บ้านท่างาม รักษาการ
99 นายปรัชวุฒิ คำผุย 47030100 บ้านดงห้วยเปลือย 081-873-6628
100 นายไพบูลย์ เนาว์ศรีสอน 47030101 นาข่าวิทยา 092-396-0531
101 นายวีระศักดิ์ ศรีถาพร 47030102 บ้านหนองลาด 095-3962701
102 นายสมเดช สุขสาลี 47030103 บ้านหนองท่มท่ากระดัน 081-872-6938
103 นางสาวกันต์กนิษฐ์  ในเวียง 47030104 บ้านซ่อมดู่ 086-226-4755 รักษาการ
104 นายวุฒิพงษ์ กุลวงค์ 47030105 บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 081-259-1024
105 นายวิเศษ  บุญสนอง 47030106 บ้านด่านสมบูรณ์ 061-119-5961
106 นายอำนวย เหลาคม 47030107 ขาวสง่าเจริญวิทย์ 087-223-7295
107 นายกัณตพัฒน์ หมายมั่น 47030108 บ้านดงหม้อทอง 086-228-2367
108 นางสุวิมล วงศ์ปทุม 47030109 บ้านคำยาง 088-540-0840
109 นายนิรันดร์  นันทะศรี 47030110 บ้านดงเหนือ 089-278-9681
110 นางวิภารัตน์  สัพโส 47030111 บ้านดอนแดงคำอ้อ
111 นางสาวศิริพร กุลสานต์ 47030112 บ้านท่าช้างเจริญไพศาล 087-928-6543
112 นายกิตติชัย โคงัน 47030113 คำปลาฝานาทวี 081-260-6703
113 นายกริชเพชร คำโสภา 47030114 บ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 083-353-7766
114 นายกิตติศักดิ์  สำเภา 47030115 บ้านน้ำจั้น 085-749-3655
115 นายชวลิต มินพิมาย 47030116 บ้านโนนไทย 084-180-9737
116 นายสมจิตร ราช้อน 47030117 บ้านสามแยกพิทักษ์ 083-360-3528
117 นายสมพงษ์ แสนโคตร 47030118 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 098-898-5636
118 นายเดชา  เพชรรักษ์ 47030119 ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ ฯ 080-786-9038 รักษาการ
119 นางสาวสุรัชดา  ภูรับพา 47030120 บ้านพุทธรักษา 085-662-7353
120 นายเริ่ม  เหลาสิทธิ์ 47030121 บ้านคำภูทอง 081-954-0061
121 นายสง่า ฮุงหวน 47030122 สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 080-189-9703
122 นายทรงศักดิ์ แก้วกันหา 47030123 บ้านลึมบอง 081-768-3030
123 นายไพรสันต์  พละศักดิ์ 47030124 บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพฯ 081-954-9190
124 นางอัญชลี เหลาสิทธิ์ 47030125 บ้านหว้านสหวิทยา 087-944-0057
125 นายกรนิตต์ กวานดา 47030126 บ้านสรศรี 087-854-3404
126 นางบัวทอง ราช้อน 47030127 บ้านจาร 081-739-1320
127 นายนรเศรษฐ์ ถาบุตร 47030128 บ้านดงยาง 083-335-4684
128 นายนคร  ผ่านแสนเสาร์ 47030129 อนุบาลบ้านม่วง 086-233-0903
129 นายขวัญชัย  เฮียงราช 47030130 ประชานาดอกไม้ 089-577-8095
130 นายอดุลย์ เฮียงราช 47030131 ชุมชนบ้านมาย 087-229-0456
131 นายสราวุธ สุพรมอินทร์ 47030132 นาจานกล้วยน้อย 083-353-7755
132 นายปรีชา  คำภาจันทร์ 47030133 บ้านหนองบ่อ 085-250-0665
133 นายพิมนต์ ศรีสำอางค์ 47030134 บ้านโพธิ์ชัย 089-572-8711
134 นายเกรียงศักดิ์  ประณมศรี 47030135 บ้านบ่อแดง 098-663-5470 รักษาการ
135 นายไมตรี  ปัญหาวงศ์ 47030136 บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 093-937-3989
136 นายกีรติ เดชทองทิพย์ 47030137 บ้านคำลอดพื้น 087-953-7241
137 นายบุญศรี ใสลำเพาะ 47030138 บ้านนาดูนนาดี 086-235-2263
138 นายทรงศักดิ์ สู่สุข 47030139 บ้านโนนแสบง 062-197-1305
139 นายยรรยง เฮียงราช 47030140 ชุมชนบ้านห้วยหลัว 080-010-9001
140 นายถวิล มีคุณ 47030141 บ้านห้วยทราย 087-235-8600
141 นายสมเด็จ ขาวนาเข 47030142 บ้านเหล่าผักใส่ 089-841-9798
142 นายเกรียงศักดิ์ พละไกร 47030143 บ้านท่าก้อน 081-260-0731
143 ว่าที่ ร.ต.ชาญวิทย์ เคนไชยวงค์ 47030144 บ้านดอนแดง 089-863-0984
144 นายทรง งิ้วไชยราช 47030145 บ้านท่าควาย 065-063-8909
145 นายนิยม เถายะบุตร 47030146 บ้านนาหวาย 081-055-4557
146 นายนิธิพงศ์ เถายะบุตร 47030147 บ้านโพนก่อ 088-336-4841
147 นายจอมใจ บุญสินชัย 47030148 บ้านโนนสวรรค์ 087-224-3343
148 นายสมเพชร ลาบัวใหญ่ 47030149 บ้านสงเปือย 089-275-3554
149 นายทรงศิลป์ ไฝทาคำ 47030150 บ้านนากะทาด 089-019-3394
150 นายธีระพงษ์ แก้วฝ่าย 47030151 บ้านนาฮี 097-305-0101
151 นายมานพ ไตรโยธี 47030152 บ้านบะหว้า 089-861-3072
152 นายชัดเจน กุลอัก 47030153 บ้านบะยาว 093-475-5596
153 นายแดนไพร สีมาคาม 47030154 บ้านวังม่วง 089-219-4655
154 นายเจน ศรีคุณ 47030155 บ้านเม่นน้อย 086-239-3709
155 นายครศักดิ์ เคนไชยวงศ์ 47030156 บ้านดงสาร 081-965-7159
156 นายไพจิตร คิดโสดา 47030157 บ้านเสาวัด 089-846-0878
157 นายวงศ์นรินทร์ แก้วฝ่าย 47030158 บ้านท่าแร่ 094-169-2509
158 นายบุญทัน ไมอักรี 47030159 บ้านดงเสียว 087-236-9054
159 นายวิทิศ  ศรีหาพงษ์ 47030160 บ้านดงมะกุ้ม 089-846-0878
160 นายหนูใจ ทมถา 47030161 ชุมชนบ้านโพนงาม 081-768-3128
161 นายสมพงศ์ ดีวันไชย 47030162 ชุมชนบ้านกลางนาโน 065-293-2069
162 นายฤาชัย  ช่วยรักษา 47030163 บ้านแพงน้อย รักษาการ
163 นายสุริยัน จันทร์คามคำ 47030164 บ้านคึม 081-061-8182
164 นายบัณฑิต เดชขันธ์ 47030165 บ้านเซือม 083-288-6661
165 นายนิมิตร ธิราวรรณ 47030166 บ้านแพงใหญ่ 083-676-1330
166 นายวีระวัฒน์  แก้วบัวสา 47030167 บ้านข้าวแป้ง
167 นายประจักษ์ อัมลา 47030168 บ้านกุดจอกน้อย 087-447-4789
168 นายอนันตเดช งิ้วโสม 47030169 บ้านโคกไม้ล้ม 089-279-3764
169 นายประสิทธิ์ หัตถศิลป์ 47030170 บ้านวาใหญ่ 081-768-3375
170 นายสมชาย สมบูรณ์ 47030171 บ้านวาน้อย 081-768-2668
171 นายอาทิตย์ นิวาสวัฒน์ 47030172 บ้านหนองบัวแดง 093-737-2313
172 นายชัยประสิทธิ์ เพริศแก้ว 47030173 บ้านกุดจอก 087-945-2815
173 นายเมธา ปัญญารัตน์ 47030174 บ้านหนองสามขา 081-768-7283
174 นายกองมา บุญชาญ 47030175 บ้านถ้ำเต่า 083-663-1136
175 นางศิริวรรณ เคนไชยวงศ์ 47030176 บ้านนาดอกไม้  081-965-5026
176 นายวชิระ ชายกวด 47030177 บ้านหนองผือ 086-233-3999
177 นายประสิทธิ์ โพธิ์สาราช 47030178 บ้านดอนทอย 081-054-6192
178 นายเฮ็ง  งิ้วไชยราช 47030179 บ้านนายอ 098-256-2152
179 นายวิฑูรย์  ไชยปัญหา 47030180 บ้านหนองตาไก้ รักษาการ
180 นายสุวัฒน์ มานิตย์ 47030181 บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 089-841-1780
181 นายสมชัย ไตรโยธี 47030182  บ้านอากาศ 081-954-7246
182 นายกุลชาติ อุปรี 47030183 บ้านนาเมือง 089-861-3072
ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3