Smooking67
01
02
04
03
สุขาดี
slid1
slid1
slid1
slid1
slid1
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

------> เด็กสกล 3 เรียนดี มีความสุข <------

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 | .....แจ้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างทุกตำแหน่ง สามารถ Download รายละเอียดเงินเดือนรายบุคคล เดือนเมษายน 2567 ได้แล้วที่ระบบ E-Salary
boss1
ข่าว ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมผู้บริหาร

จดหมายข่าว สพป.สกลนคร เขต 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.สกลนคร เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุจริต

ประกาศ No Gift Policy

ita
บริการสำนักงานออนไลน์ E-Service
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Big data
โรงเรียนในสังกัด
0
ครู/บุคลากรในสังกัด
0
นักเรียนในสังกัด
0
บุคลากร สพป.สน3
0
โรงเรียนขนาดเล็ก
0
โรงเรียนขยายโอกาส
0
ขั้นตอน การขอรับบริการ

การขอรับบริการบำเหน็จ บำนาญปกติ 
การขอหนังสือรับรองเงินเดือน เพื่อขอสินเชื่อสถาบันการเงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย 
ขั้นตอนการขอใช้รถยนต์ราชการ 
ขั้นตอนการบริการให้คำปรึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 
ขั้นตอนการรับบริการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ขั้นตอนการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล/การศึกษาบุตร 
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสถานศึกษา 
ขั้นตอนการขอสำเนาประวัติข้าราชการ (กพ7) 
ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ขั้นตอนการขอหนังสือผ่านสิทธิ์สวัสดิการเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย/ธกส. 

ผลงานวิชาการ E-BOOK

ข่าวกิจกรรมจากโรงเรียนในสังกัด

ข่าวการศึกษาอัพเดท!!!

หน่วยงาน/เว็บไซต์การศึกษาที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top