รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พทธศักราช 2564

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

 

พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2545

  

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม

พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2546

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547

พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พุทธศักราช 2539 และแก้ไขเพิ่มเติม

พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พุทธศักราช 2539

 

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พุทธศักราช 2540

พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พุทธศักราช 2558

พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พุทธศักราช 2560

พ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ พุทธศักราช 2562

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พุทธศักราช 2562

พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 พุทธศักราช 2565

Scroll to Top