โครงการพาน้องกลับมาเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้การศึกษากับผู้เรียนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน”

รูปภาพกิจกรรม

โครงสร้างบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Scroll to Top