ข้อมูลสถิติ การให้บริการ

สถิติการรับบริการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระบบ AMss++

สถิติการขอหนังสือรับรองเงินเดือน

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

สถิติการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ

สถิติการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

สถิติการขอคัดสำเนา ก.พ.7 ก.ค.ศ.16 ม.ค.-มิ.ย.66

สถิติการขอคัดสำเนา ก.พ.7 ก.ค.ศ.16 ก.ค.-ธ.ค.66

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

สถิติการขอหนังสือรับรองเงินเดือน ม.ค.-มิ.ย.66

สถิติการขอหนังสือรับรองเงินเดือน ก.ค.-ธ.ค.66

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

สถิติการขอหนังสือรับรองความประพฤติ ม.ค.-มิ.ย.66

8.สถิติการขอหนังสือรับรองความประพฤติ ก.ค.-ธ.ค.66

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Scroll to Top