ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ทาง สพป.สกลนคร เขต 3 จะถือว่าข้อมูลของท่านเป็นความลับ

และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสตามกฏหมาย

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

อนึ่ง ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 กำหนดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
อันเนื่องมาจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ในสังกัดเพิ่มอีก 6 ช่องทาง ดังนี้

1 .ติดต่อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สพป.สกลนคร เขต 3
2. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ MOE Safety Center https://www.moesafetycenter.com
3. ร้องเรียนทางเพจ Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
4. ส่งเป็นหนังสือร้องเรียน / ร้องทุกข์ ทางไปรษณีย์ มายัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส เลขที่ 530 หมู่ที่ 5 ถนนเดื่อเจริญ ตำบลวานรนิวาส
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
5. กล่องรับความคิดเห็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
6. เบอร์โทรศัพท์ 0 4279 2131-4 โทรสาร 0 4279 1205

Scroll to Top