เกี่ยวกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
สภาพทั่วไป

                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร    เขต   3     เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไป  ตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา  38   แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ประกอบด้วยเขตพื้นที่ปกครอง  4  อำเภอ คือ อำเภอวานรนิวาส อำเภออากาศอำนวย อำเภอบ้านม่วง และอำเภอคำตากล้า แบ่งการปกครองออกเป็น  35   ตำบล  429   หมู่บ้าน   พื้นที่   2,838   ตารางกิโลเมตร   มีประชากร  272,118  คน  ประกอบด้วย        ชนพื้นเมืองหลายเผ่าพันธุ์  เช่น  ไทยย้อ  ไทยโย้ย  ไทยลาว  และภูไท

ขนาดและที่ตั้ง

                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  3  ตั้งอยู่ในศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส  เลขที่ 530 หมู่ 5   ถนนเดื่อเจริญ  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร    อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดสกลนคร  ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดสกลนคร  85  กิโลเมตร  ห่างจากอำเภอคำตากล้า  25  กิโลเมตร  ห่างจากอำเภออากาศอำนวย 30 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอบ้านม่วง  37  กิโลเมตร   มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

  –   ทิศเหนือ   มีเขตติดต่อ  อำเภอพรเจริญ  อำเภอบึงโขงหลง   อำเภอโซ่พิสัย  และอำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ
  –   ทิศตะวันออก มีเขตติดต่อ  อำเภอนาทม  อำเภอนาหว้า  และอำเภอศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม
  –   ทิศใต้   มีเขตติดต่อ  อำเภอพรรณานิคม  และอำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร
  –   ทิศตะวันตก  มีเขตติดต่อ อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  และอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี

Scroll to Top