คณะผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
boss1

นายนรงณ์  เห็นหลอด

 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

โทรศัพท์ 093-7433399 | อีเมล์ narong@sakonnakhon3.go.th

หน้าที่ความรับผิดชอบ
   1. หน่วยตรวจสอบภายใน
2. กลุ่มกฏหมายและคดี

boss2
boss3
boss4

นายทวีศักดิ์ พรหมพินิจ

 

นายสมพงษ์ แสนโคตร

 

นายพนม ธุระนนท์

 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

โทรศัพท์ 081-6014497
อีเมล์ taweesak@sakonnakhon3.go.th

โทรศัพท์ 086-3890114
อีเมล์ sompong@sakonnakhon3.go.th

โทรศัพท์ 085-6478516
อีเมล์ panom@sakonnakhon3.go.th

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 คนที่ 1
2. กำกับ ควบคุม ดูแล ภารกิจงาน
    – กลุ่มนโยบายและแผน
    – กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
    – กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3. กำกับติดตามศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
    – ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำห้วยโทงสหวิทยา
    – ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาธาตุ
    – ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย
    – ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตำบลหนองสนม
    – ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร
    – ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองแวง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 คนที่ 2
2. กำกับ ควบคุม ดูแล ภารกิจงาน
    – กลุ่มบริหารงานบุคคล
    – กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


3. กำกับติดตามศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
    – ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนแพงบะหว้า
    – ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มน้ำยาม
    – ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาท่าก้อนนาฮี
    – ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนงามสามัคคี
    – ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคำตากล้านาแต้
    – ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแพดหนองบัวสิม

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 คนที่ 3
2. กำกับ ควบคุม ดูแล ภารกิจงาน
    – กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
    – กลุ่มอำนวยการ
    – กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. กำกับติดตามศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
    – ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษากุดเรือคำ
    – ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาม่วงมาย
    – ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ่อแก้วโนนสะอาด
    – ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงเหนือ
    – ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงหม้อทอง
    – ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองกวั่งห้วยหลัว

Scroll to Top