กลุ่มอำนวยการ

ลำดับที่ หัวข้อ รายละเอียด file download
1
แบบฟอร์มรับรองรายได้
แบบฟอร์มรับรองเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
2
แบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์
การขอใช้รถยนต์ส่วนราชการ พร้อมพนักงานขับรถ
3
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม
การจองห้องประชุมผ่านระบบออนไลน์

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ลำดับที่ หัวข้อ รายละเอียด file download
1
แบบฟอร์มรับรองรายได้
แบบฟอร์มรับรองเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
2
แบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์
การขอใช้รถยนต์ส่วนราชการ พร้อมพนักงานขับรถ
3
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม
การจองห้องประชุมผ่านระบบออนไลน์

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ลำดับที่ หัวข้อ รายละเอียด file download
1
แบบฟอร์มรับรองรายได้
แบบฟอร์มรับรองเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
2
แบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์
การขอใช้รถยนต์ส่วนราชการ พร้อมพนักงานขับรถ
3
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม
การจองห้องประชุมผ่านระบบออนไลน์

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ลำดับที่ หัวข้อ รายละเอียด file download
1
แบบฟอร์มรับรองรายได้
แบบฟอร์มรับรองเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
2
แบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์
การขอใช้รถยนต์ส่วนราชการ พร้อมพนักงานขับรถ
3
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม
การจองห้องประชุมผ่านระบบออนไลน์

กลุ่มนโยบายและแผน

ลำดับที่ หัวข้อ รายละเอียด file download
1
แบบฟอร์มรับรองรายได้
แบบฟอร์มรับรองเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
2
แบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์
การขอใช้รถยนต์ส่วนราชการ พร้อมพนักงานขับรถ
3
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม
การจองห้องประชุมผ่านระบบออนไลน์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลำดับที่ หัวข้อ รายละเอียด file download
1
แบบฟอร์มรับรองรายได้
แบบฟอร์มรับรองเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
2
แบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์
การขอใช้รถยนต์ส่วนราชการ พร้อมพนักงานขับรถ
3
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม
การจองห้องประชุมผ่านระบบออนไลน์

กลุ่มกฎหมายและคดี

ลำดับที่ หัวข้อ รายละเอียด file download
1
แบบฟอร์มรับรองรายได้
แบบฟอร์มรับรองเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
2
แบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์
การขอใช้รถยนต์ส่วนราชการ พร้อมพนักงานขับรถ
3
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม
การจองห้องประชุมผ่านระบบออนไลน์

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ลำดับที่ หัวข้อ รายละเอียด file download
1
แบบฟอร์มรับรองรายได้
แบบฟอร์มรับรองเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
2
แบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์
การขอใช้รถยนต์ส่วนราชการ พร้อมพนักงานขับรถ
3
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม
การจองห้องประชุมผ่านระบบออนไลน์

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่ หัวข้อ รายละเอียด file download
1
แบบฟอร์มรับรองรายได้
แบบฟอร์มรับรองเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
2
แบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์
การขอใช้รถยนต์ส่วนราชการ พร้อมพนักงานขับรถ
3
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม
การจองห้องประชุมผ่านระบบออนไลน์

หน่วยตรวจสอบภายใน

ลำดับที่ หัวข้อ รายละเอียด file download
1
แบบฟอร์มรับรองรายได้
แบบฟอร์มรับรองเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
2
แบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์
การขอใช้รถยนต์ส่วนราชการ พร้อมพนักงานขับรถ
3
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม
การจองห้องประชุมผ่านระบบออนไลน์
Scroll to Top