แบบสำรวจความพึงพอใจในการบริหารงานฯ สพป.สกลนคร เขต 3

แบบสำรวจความพึงพอใจในการบริหารงาน สพป.สกลนคร เขต 3


ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารฯ สพป.สกลนคร เขต 3
น้อยที่สุด 1 2 3 4 5 มากที่สุด
1. ด้านวิชาการ

2. ด้านงบประมาณ

3. ด้านการบริหารงานบุคคล

4. ด้านการบริหารทั่วไป

Scroll to Top