Author name: admin

ประชุมชี้แจงการสำรวจ และประเมินผลการใช้อุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV )

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นายนรงณ์ เห็นหลอด ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย นายถนัดชัย สุรภักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT) พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการสำรวจ และประเมินผลการใช้อุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV )และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สมุดใบงาน) สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า 60 คน และจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประชุมชี้แจงการสำรวจ และประเมินผลการใช้อุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV ) Read More »

ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุมไมตรีจิต

มื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2567 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายนรงณ์ เห็นหลอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ทั้งนี้ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ลงทะเบียนผ่านโปรแกรมระบบออนไลน์ ระบบแก้หนี้สิน รอบที่ 4 ระหว่างวันที่ 21 – 30 มิถุนายน 2567 จำนวน 24 ราย โดยแบ่งเป็น 1. กลุ่มสีแดง (ถูกฟ้อง) จำนวน 4 ราย 2. กลุ่มสีแดง (ไม่ถูกฟ้อง)

ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุมไมตรีจิต Read More »

การประชุมนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ด้วย นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 11 มีกำหนดการลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2567 ณ จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร

การประชุมนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3 Read More »

ประชุมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 และผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2567

มื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายนรงณ์ เห็นหลอด ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 และผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นการประชุมข้อราชการที่สำคัญ พร้อมนโยบายเร่งด่วนด้านการศึกษา เพื่อการวางแผนให้เข้ากับบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่งในสังกัด ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 , ผอ.กลุ่มและหน่วย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 181 แห่ง https://drive.google.com/drive/folders/1H9aO1PhBIlWBu4Pr4VS0mVmQjIHMrSIV?usp=drive_link

ประชุมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 และผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2567 Read More »

่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 21 ปี

มื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายนรงณ์ เห็นหลอด ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ผอ.กลุ่มและหน่วย และบุคลากรในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 21 ปี ด้วยการร่วมใจจิตอาสาพัฒนาองค์กร ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่จะให้ ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดที่เป็นพลังขับเคลื่อนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกันและเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงานของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สพป.สกลนคร เขต 3 กำหนดการลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมร่วมสักการะพระพุทธรูปประจำสำนักงาน และร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 21 ปี Read More »

รับมอบลูกฟุตบอลให้โรงเรียน ตามโครงการ “ล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย” ปี 2567 โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายสมพงษ์ แสนโคตร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นตัวแทนในนาม สพป.สกลนคร เขต 3 รับมอบลูกฟุตบอลให้โรงเรียนในสังกัด ศูนย์เครือข่ายคำตากล้า-นาแต้ จำนวน 10 โรงเรียนๆละ 10 ลูก ณ โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว อ.คำตากล้า จ.สกลนคร กลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์ ตามโครงการ “ล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย ปี 2567 โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว ได้รับเกียรติจาก กลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์ ให้เป็นโรงเรียนแม่ข่ายในโครงการฯ เพื่อส่งมอบลูกฟุตบอลที่ได้มาตรฐานสากล ให้เด็กและเยาวชนไทยได้ใช้ลูกฟุตบอลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถต่อยอดความฝัน และพัฒนาฝีมือไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป

รับมอบลูกฟุตบอลให้โรงเรียน ตามโครงการ “ล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย” ปี 2567 โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว Read More »

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนงามสามัคคี ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนงาม – สามัคคี ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนโพนงามศึกษา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ด้วยในวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี ได้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ฉะนั้น คณะลูกเสือแห่งชาติ จึงได้ถือเอาวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องด้วยทรงมีพระราชประสงค์ในอันที่จะนำเอาวิชาการและความรู้จากกระบวนการของลูกเสือ มาฝึกอบรมเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ กล้าหาญ อดทน เสียสละ มีวินัย มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนงามสามัคคี ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2567 Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาการคำนวณโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายพนม ธุระนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาการคำนวณโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เพื่ออบรมให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแนวคิดเชิงคำนวณและแก้ปัญหา ที่พบในชีวิตจริงได้อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จํานวน 62 ราย โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และคณะศึกษานิเทศก์ ผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและออกแบบเทคโนโลยี ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมได้ที่ >>> https://drive.google.com/drive/folders/1sRKwF0EFc4Fafapk8OrqTmAGP6Z-PU4P?usp=drive_link

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาการคำนวณโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ Read More »

ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ซึ่งเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 16 อัตรา

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายสมพงษ์ แสนโคตร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ซึ่งเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 16 อัตรา (คณิตศาสตร์ 2 อัตรา,ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา การศึกษาปฐมวัย 2 อัตรา, วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 อัตรา , ภาษาไทย 1 อัตรา , สังคมศึกษา 1 อัตรา , ดนตรี/ดนตรีศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา , ประถมศึกษา 1

ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ซึ่งเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 16 อัตรา Read More »

Scroll to Top