EIT การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

External Integrity and Transparency Assessment

แบบวัด EIT (15ข้อ)

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเก็บข้อมูลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน

1.คุณภาพการดำเนินงาน (ตัวชี้วัดย่อยที่ E1-E5)

2.ประสิทธิภาพการสื่อสาร (ตัวชี้วัดย่อยที่ E6-E10)

3.การปรับปรุงระบบการทำงาน (ตัวชี้วัดย่อยที่ E11-E15)

Scroll to Top