IIT การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

Internal Integrity and Transparency Assessment

แบบวัด IIT (30ข้อ)

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้หรือประสบการณ์ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต

1.การปฎิบัติหน้าที่ (ตัวชี้วัดย่อยที่ i1-i6)

2.การใช้งบประมาณ (ตัวชี้วัดย่อยที่ i7-i12)

3.การใช้อำนาจ (ตัวชี้วัดย่อยที่ i13-i18)

4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ (ตัวชี้วัดย่อยที่ i19-i24)

5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยที่ i25-i30)

Scroll to Top