แบรนด์เนอร์กลุ่ม

บทบาท อำนาจหน้าที่

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล (DLTV)
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(ค) ดำเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ระเบียบ / กฏหมาย ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(1) พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(2) พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
(3) พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(4) หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ
(5) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข่าว ประชาสัมพันธ์

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ่านเพิ่ม

รายการคู่มือ/สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (รายการคู่มือ/สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์...

อ่านเพิ่ม
Scroll to Top