ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

182

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

80

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 2 /1%
1.2. นร.1 - 20 2 /1%
1.3. นร.21 - 40 1 /1%
1.4. นร.41 - 60 17 /9%
1.5. นร.61 - 80 23 /13%
1.6. นร.81 - 100 24 /13%
1.7. นร.101 - 120 11 /6%
รร.ไม่มีนักเรียน

2

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

31

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

178

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

180

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

62

ตาราง
รร.เปิด ม.ปลาย

1

ตาราง

1,824

ห้องเรียน
-5
ตาราง

29,720

นักเรียน
-258
ตาราง
นร.ปฐมวัย

5,604

-1
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

20,544

-305
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

3,526

51
ตาราง
นร.ม.ปลาย

46

-3
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6 -35.95

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3 -29.14

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

2,271

ครูและบุคลากร

สนง.
73
รร.
2,198
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2566

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

2,271

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 2 /1%
ปฐมวัย - ประถมฯ117 /64%
ปฐมวัย - ม.ต้น60 /33%
ปฐมวัย - ม.ปลาย1 /1%
ประถมฯ1 /1%
ประถมฯ - ม.ต้น1 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 80 /44%
ขนาดกลาง 99 /54%
ขนาดใหญ่ 3 /2%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 80 /44%
ขนาดที่ 2 62 /34%
ขนาดที่ 3 26 /14%
ขนาดที่ 4 9 /5%
ขนาดที่ 5 5 /3%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2563 2564 2565
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
  • นายมงคล รุ่งสว่าง
  • นายกีรติ ชามัชฌิมา
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
  • นายถนัดชัย  สุรภักดิ์
  • นายพนมพร  มาตราช
182 โรงเรียน

4 อำเภอ
วานรนิวาส

79 โรงเรียน

ตาราง
คำตากล้า

19 โรงเรียน

ตาราง
บ้านม่วง

43 โรงเรียน

ตาราง
อากาศอำนวย

41 โรงเรียน

ตาราง

18 เครือข่าย
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร

10 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาม่วง-มาย

7 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ่อแก้วโนนสะอาด

10 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงเหนือ

8 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงหม้อทอง

9 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองกวั่งห้วยหลัว

9 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนแพงบะหว้า

8 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มน้ำยาม

12 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาท่าก้อนนาฮี

9 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนงามสามัคคี

11 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย

12 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาธาตุ

10 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตำบลหนองสนม

12 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษากุดเรือคำ

11 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำห้วยโทงสหวิทยา

15 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองแวง

9 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคำตากล้า-นาแต้

10 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแพด-หนองบัวสิม

9 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส เลขที่ 530 หมู่ที่ 5 ถนนเดื่อเจริญ ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
Version.2022.1.KAOPUNHOT