Author Archives: admin

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

Read More »

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Read More »

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถามศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

Read More »

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

Read More »

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Read More »

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2 ...

Read More »

ระเบียบหลักเกณฑ์ การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร

หลักเกณฑ์ การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร แนวปฏิบัติกา ...

Read More »

การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

     

Read More »

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส

Read More »