Author Archives: admin

ขั้นตอนการให้บริการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

Read More »

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

 

Read More »

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

       

Read More »

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ขั้นตอนการปริ้นสลิปเงินเดือนรายบุคคล ขั้นตอนการดาว ...

Read More »

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  การขอหนังสือ ...

Read More »

ขั้นตอนการให้บริการกลุ่มอำนวยการ

ขั้นตอนการให้บริการกลุ่มงานประสาน    ขั้นตอนการให้ ...

Read More »

ขั้นตอนการให้บริการกลุ่มนโยบายและแผน

Read More »

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

                                                  ...

Read More »

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพ ...

Read More »

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล             ...

Read More »