Author Archives: admin

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Read More »

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

Read More »

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Read More »

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ

Read More »

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

Read More »

รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส

Read More »

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563

Read More »

e-service

E-Service

Read More »

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

Read More »

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2564

สถิติการให้บริการหนังสือรับรองเงินเดือน สถิติการรั ...

Read More »