Author Archives: admin

ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.2566

ตารางข้อมูลจำนวนนักเรียน จำแนกตามชั้น เพศ และห้องเ ...

Read More »

–>> ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

เอกสาร Download1.ประกาศรับสมัครกรณีพิเศษ 25662.แบบ ...

Read More »

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Read More »

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Read More »

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Read More »

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Read More »

การขับเคลื่อนจริยธรรม

Read More »

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Read More »

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Read More »

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

Read More »