Author Archives: admin

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

Read More »

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

Read More »

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Read More »

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติการรับบริการ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนัก ...

Read More »

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการปฏิบัติงาน

Read More »

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Read More »

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Please wait while flipbook is loading. For more re ...

Read More »

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการนโยบายและแผน

Read More »

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

Read More »

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

Read More »