Author Archives: admin

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Read More »

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Read More »

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Read More »

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

Read More »

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

Read More »

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

Read More »

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติการรับบริการ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนัก ...

Read More »

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

Read More »

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

Read More »

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

Read More »