Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

->>รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

Read More »

การประชุมมอบโนบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โดย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

->>ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

Read More »

->>ประกาศรายชื่อต้นแบบนักเรียน ครู ผู้บริหาร ชุมชนที่เป็นเลิศด้านการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา

Read More »

->>ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

Read More »

->>ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

Read More »

->>ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566

Read More »

->> ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

เอกสาร Download 1.ใบสมัคร คัดเลือก ตำแหน่ง ผู้อำนว ...

Read More »

การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนประถมศึกษาปีที่ 1 และบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนประถมศึกษาปีที่ 1 และบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน รุ่นที่ 1

                    เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 สำน ...

Read More »