Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

->>ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ เรื่อง องค์ประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลง ตัวชีวัด คะแนนการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน กรรมการประเมิน และวิธีการประเมินศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read More »

->> ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

Read More »

->>ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานและมีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

Read More »

->>ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2567 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร ...

Read More »

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

–>>ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการห้องเรียนพิเศษชั่วคราว English Program/Mini English Program (EP/MEP) จำนวน 2 อัตรา

–>>ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครลูกจ้าง ...

Read More »

->>ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาา ตำแหน่ง ครู ประจำปี พ.ศ.2567 (กรณีสับเปลี่ยน) สังกัด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

Read More »

->>เรื่องประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

Read More »

พิธีเปิดกิจกรรมโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ open house 2024 อำเภอคำตากล้า

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานเขตพื้นที่กา ...

Read More »

การประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน)

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. สำนักง ...

Read More »