Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

การประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจ และการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »

ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 22/2566 ่ผ่านระบบ Vedio Conference

เมื่อวันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่ ...

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2566

เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. สำ ...

Read More »

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

Read More »

การประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อซักซ้อมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

พิธีเปิดอาคารเรียน สปช 105/29 ทดแทนอาคารเรียนที่ถูกไฟไหม้ พร้อมทำบุญขึ้นอาคารเรียน (หลังใหม่) โรงเรียนบ้านก่อ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายทวีศักดิ์ พรหมพินิจ ...

Read More »

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการยื่นบำเหน็จบำนาญ และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นท ...

Read More »

->>ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4)

Read More »

->>ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ประจำปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1/2566 (ครั้งที่ 2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

->>ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ...

Read More »

->>ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ประจำปี พ.ศ. 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

Read More »