Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

->>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

Read More »

->>ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

Read More »

การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ครั้งที่ 5/2566

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงา ...

Read More »

การประชุมกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ที่ 191/2566 ลว. 6 มิถุนายน 2566

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงา ...

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดเก็บข้อมูลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านอากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

->>ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และผลการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟ

เมื่อวันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนั ...

Read More »

การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านยางคำ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงาน ...

Read More »

การประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจ และการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »

ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 22/2566 ่ผ่านระบบ Vedio Conference

เมื่อวันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่ ...

Read More »