Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ลงพื้นที่ประเมินคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นท ...

Read More »

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประชุมสามัญข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา สังกัด ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงหม้อทอง ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนขนาดเล็ก (สัญจร)

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานก้าวท้าใจในสถานศึกษา ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 กระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10 และกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 11 ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประชุมสามัญข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา สังกัด ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแพดหนองบัวสิม ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

20 มิถุนายน 2565 สพป.สกลนคร เขต 3 จัดการประชุมผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและลงมติ เห็นชอบให้เลิก ร.ร.บ้านแพงน้อย

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 สพป.สกลนคร เขต 3 ตรวจเยีี่ยมการจัดการเรียนการสอน ร.ร.บ้านดอนมุยหนองแฝก ร.ร.หนองแสงคำและ ร.ร. หนองขุ่นนาคำ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร ทดสอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) ของบุคลากรในสังกัด

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร่วมอาลัยงานพิธีสวดอภิธรรมศพ นางสุภลักษณ์ คำโสภา ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์

เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นท ...

Read More »