Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประชุมสามัญข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา สังกัด ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองสนม ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

17 มิถุนายน 2565 พิธีมอบจักรยานแก่นักเรียนในสังกัดอำเภอวานรนิวาส โดยแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสกลนคร ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส

17 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...

Read More »

16 มิถุนายน 2565 สพป.สกลนคร เขต 3 การนิเทศติดตามการเรียนร่วม โรงเรียนคุณภาพ ระหว่างโรงเรียนอนุบาลคำตากล้าและโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนผาศักดิ์ทรัพย์เจริญและโรงเรียนแสนสุขสามัคคี ณ ร.ร. อนุบาลคำตากล้า

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

16 มิถุนายน สพป.สกลนคร เขต 3 จัดการประชุมคณะกรรมจัดทำข้อมูล พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 การประชุมชี้แจงการดำเนินการกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

ร.ร.อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Read More »

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เปิดการประชุมสามัญข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาท่าก้อนนาฮี ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เปิดการประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนงามสามัคคี ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จัดประชุมชี้แจงการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR)

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ และสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online:ITA Online) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 สพป.สกลนคร เขต ...

Read More »