Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบของศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบของศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพ ...

Read More »

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบของศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพ ...

Read More »

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2565 สนามสอบโรงเรียนกุดเรือคำ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2565 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลคำตากล้า

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นป.6 ปีการศึกษา 2565 สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ป.6 โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์”ชัยทวี”อุปถัมภ์)

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแอก

เมื่อวันที่ 1 1 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่ ...

Read More »

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านขัวก่าย

เมื่อวันที่ 1 1 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่ ...

Read More »