Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประชุมสามัญข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา สังกัด ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแพดหนองบัวสิม ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

20 มิถุนายน 2565 สพป.สกลนคร เขต 3 จัดการประชุมผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและลงมติ เห็นชอบให้เลิก ร.ร.บ้านแพงน้อย

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 สพป.สกลนคร เขต 3 ตรวจเยีี่ยมการจัดการเรียนการสอน ร.ร.บ้านดอนมุยหนองแฝก ร.ร.หนองแสงคำและ ร.ร. หนองขุ่นนาคำ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร ทดสอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) ของบุคลากรในสังกัด

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร่วมอาลัยงานพิธีสวดอภิธรรมศพ นางสุภลักษณ์ คำโสภา ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์

เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นท ...

Read More »

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประชุมสามัญข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา สังกัด ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองสนม ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

17 มิถุนายน 2565 พิธีมอบจักรยานแก่นักเรียนในสังกัดอำเภอวานรนิวาส โดยแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสกลนคร ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส

17 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...

Read More »

16 มิถุนายน 2565 สพป.สกลนคร เขต 3 การนิเทศติดตามการเรียนร่วม โรงเรียนคุณภาพ ระหว่างโรงเรียนอนุบาลคำตากล้าและโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนผาศักดิ์ทรัพย์เจริญและโรงเรียนแสนสุขสามัคคี ณ ร.ร. อนุบาลคำตากล้า

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

16 มิถุนายน สพป.สกลนคร เขต 3 จัดการประชุมคณะกรรมจัดทำข้อมูล พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »