Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

เมื่อศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 สพป.สกลนคร เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนาคุณภาพการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ ศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านอากาศ

เมื่อศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 สพป.สกลนคร เขต 3 โด ...

Read More »

->>การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประชุมสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบ้านม่วง ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ลงพื้นที่ประเมินคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นท ...

Read More »

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประชุมสามัญข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา สังกัด ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงหม้อทอง ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนขนาดเล็ก (สัญจร)

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานก้าวท้าใจในสถานศึกษา ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 กระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10 และกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 11 ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประชุมสามัญข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา สังกัด ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแพดหนองบัวสิม ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

20 มิถุนายน 2565 สพป.สกลนคร เขต 3 จัดการประชุมผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและลงมติ เห็นชอบให้เลิก ร.ร.บ้านแพงน้อย

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »