Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร ทดสอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) ของบุคลากรในสังกัด

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร่วมอาลัยงานพิธีสวดอภิธรรมศพ นางสุภลักษณ์ คำโสภา ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์

เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นท ...

Read More »

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประชุมสามัญข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา สังกัด ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองสนม ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

17 มิถุนายน 2565 พิธีมอบจักรยานแก่นักเรียนในสังกัดอำเภอวานรนิวาส โดยแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสกลนคร ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส

17 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...

Read More »

16 มิถุนายน 2565 สพป.สกลนคร เขต 3 การนิเทศติดตามการเรียนร่วม โรงเรียนคุณภาพ ระหว่างโรงเรียนอนุบาลคำตากล้าและโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนผาศักดิ์ทรัพย์เจริญและโรงเรียนแสนสุขสามัคคี ณ ร.ร. อนุบาลคำตากล้า

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

16 มิถุนายน สพป.สกลนคร เขต 3 จัดการประชุมคณะกรรมจัดทำข้อมูล พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 การประชุมชี้แจงการดำเนินการกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

ร.ร.อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Read More »

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เปิดการประชุมสามัญข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาท่าก้อนนาฮี ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เปิดการประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนงามสามัคคี ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »