Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เปิดการประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนงามสามัคคี ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จัดประชุมชี้แจงการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR)

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ และสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online:ITA Online) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 สพป.สกลนคร เขต ...

Read More »

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 การติดตามเด็กตกหล่นและออกกลางคัน “พาน้องกลับมาเรียน” ณ โรงเรียนบ้านยางคำ และโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการติดตามเด็กต ...

Read More »

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 สพป.สกลนคร เขต 3 เปิดการประชุมสามัญ ประจำปี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองแวง

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นท ...

Read More »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (๓ มิถุนายน ๒๕๖๕)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร ...

Read More »

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 สพป.สกลนคร เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการนิเทศโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม ระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

->>ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน 7 มิถุนายน ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์

->>ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน 7 ม ...

Read More »

โรงเรียนชุมชนบ้านมาย รับการประเมินการเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โรงเรียนชุมชนบ้านมาย รับการประเมินการเตรียมความพร้ ...

Read More »

โรงเรียนบ้านนายอ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร เสริมสร้างความรู้ให้กับ เด็กๆได้ทักษะชีวิต

บรรยากาศการดำนาของโรงเรียนบ้านนายอ อ.อากาศอำนวย จ. ...

Read More »