Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

24 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านก่อ รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

24 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านก่อ รับการนิเทศ กำกับ ...

Read More »

24 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อ รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

24 พ.ค .2565 โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อ ขอขอบพระคุณคณ ...

Read More »

โรงเรียนบ้านโพนก่อ รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนบ้านโพนก่อ รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้ ...

Read More »

โรงเรียนบ้านบะป่าคา ดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ

โรงเรียนบ้านบะป่าคา ดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณ ...

Read More »

โรงเรียนบ้านคำปลาฝานาทวี รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนบ้านคำปลาฝานาทวี รับการนิเทศ กำกับ ติดตามค ...

Read More »

โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล รับการนิเทศ กำกับ ติ ...

Read More »

โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว รับการนิเทศ กำกับติดตาม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว รับการนิเทศ กำกับติดตาม ...

Read More »

โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว รับการนิเทศ กำกับ ติด ...

Read More »

โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.อากาศอำนวย รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.อากาศอำนวย รับการนิเทศ กำกับ ...

Read More »

โรงเรียนบ้านหนองฮาง รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนบ้านหนองฮาง รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร ...

Read More »