Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองสามขา รับการนิเทศติดตามและประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองสามขา รับการนิเทศต ...

Read More »

18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝง รับการนิเทศติดตามและประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

นที่ 18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก ขอข ...

Read More »

18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองผือ รับการนิเทศติดตามและประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองผือ รับการนิเทศติด ...

Read More »

18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ รับการตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 และเยี่ยมชมแปลงเกษตรปลูกกล้วยหอมทองของกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนบ้านโนนเจริญศิลป์ ตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สกลนครโมเดล

18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ รับการตร ...

Read More »

17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านดงเสียว รับการนิเทศติดตามและประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านดงเสียว รับการนิเทศติด ...

Read More »

18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านกุดจิก รับการนิเทศติดตามและประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านกุดจิก รับการนิเทศติดต ...

Read More »

18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81 (พระเทพญาณวิศิษฏ์ “ชัยทวี” อุปถัมภ์) รับการนิเทศติดตามและประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81 ...

Read More »

18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง) รับการนิเทศติดตามและประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำร ...

Read More »

18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว รับการนิเทศติดตามและประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้วขอขอบค ...

Read More »

18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านนาซอ รับการนิเทศติดตามและประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านนาซอ ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการนิเทศน์ฯ โด ...

Read More »