Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร รายงานการรับการนิเทศกำกับ ติดตาม เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ

ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ...

Read More »

โรงเรียนบ้านท่างาม รับการนิเทศกำกับ ติดตาม เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านท่างาม ...

Read More »

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม รับการนิเทศ กำกับ ติดตามควา ...

Read More »

โรงเรียนบ้านนายม จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พร้อมรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

โรงเรียนบ้านนายม จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนท ...

Read More »

โรงเรียนบ้านนายม รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนบ้านนายม รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อม ...

Read More »

โรงเรียนบ้านนายม จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน

โรงเรียนบ้านนายม จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั ...

Read More »

26 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านนาบัว การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

26 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านนาบัว การประเมินเตรียม ...

Read More »

โรงเรียนบ้านโนนแสบง รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนบ้านโนนแสบง รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร ...

Read More »

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง รับการนิเทศ กำกับ ติดตามควา ...

Read More »

โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความ ...

Read More »