Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร่วมรับฟังการประชุมติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบาย การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่ 2

เมื่อพุธ ที่ 16 มีนาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

->>ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประ ...

Read More »

–>>แจ้งขยายเวลารับสมัครการเสนอผลงานตามโครงการความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 (REO 11 MOE AWARDS) ตามจุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนา การศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แจ้งขยายเวลารับสมัครการเสนอผลงานตามโครงการความเป็น ...

Read More »

เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 สพป.สกลนคร เขต 3 จัดบริการการตรวจสุขภาพประจำ 2565 ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 สพป.สกลนคร เขต 3 จัด ...

Read More »

เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร ประชุมคณะกรรมการแก้ไข ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สน.3

เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นท ...

Read More »

เมื่อที่ 11 มีนาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ชั้น 2

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนั ...

Read More »

เมื่อวันที่่ 11 มีนาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่่ 11 มีนาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือห้องสมุด โครงการสนับสนุนบริจาคหนังสือ จากบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 สำนักงานเขตพื้น ...

Read More »

–>>แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565

แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2565

Read More »

->>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคคลทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) (ประเภททั่วไป) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

->>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือ ...

Read More »