Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

->>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่2)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วครา ...

Read More »

->>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »

->>กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี

Read More »

การประชุมทางไกลเพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม จังหวัดสกลนคร ของ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ร.9) ผ่านโปรแกรม Google Meet ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 สำนักงานเขตพื้น ...

Read More »

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ชั้น 2

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร่วมรับฟังการประชุมติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบาย การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่ 2

เมื่อพุธ ที่ 16 มีนาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

->>ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประ ...

Read More »

–>>แจ้งขยายเวลารับสมัครการเสนอผลงานตามโครงการความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 (REO 11 MOE AWARDS) ตามจุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนา การศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แจ้งขยายเวลารับสมัครการเสนอผลงานตามโครงการความเป็น ...

Read More »

เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 สพป.สกลนคร เขต 3 จัดบริการการตรวจสุขภาพประจำ 2565 ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 สพป.สกลนคร เขต 3 จัด ...

Read More »

เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร ประชุมคณะกรรมการแก้ไข ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สน.3

เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นท ...

Read More »