Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

เมื่อที่ 11 มีนาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ชั้น 2

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนั ...

Read More »

เมื่อวันที่่ 11 มีนาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่่ 11 มีนาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือห้องสมุด โครงการสนับสนุนบริจาคหนังสือ จากบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 สำนักงานเขตพื้น ...

Read More »

–>>แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565

แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2565

Read More »

->>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคคลทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) (ประเภททั่วไป) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

->>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือ ...

Read More »

->>ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 เรื่อง การเสนอผลงานตามโครงการความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 (REO 11 MOE AWARDS) ตามจุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 เรื่อง การเสนอผลงาน ...

Read More »

->>ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่2)

->>ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วครา ...

Read More »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ ด้านการศึกษา ยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื ...

Read More »

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื ...

Read More »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบะนกทา อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพ ...

Read More »