Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

การประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 และผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565

เมื่อจันทร์ ที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 สำนักงาน ...

Read More »

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ต้อนรับ นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่ตรวจ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ระยะที่ 2) ปีการศึกษา 2565 ในเขตตรวจราชการที่ 11

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาธาตุ ประจำปีการศึกษา 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านโนนแต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร พร้อมบรรยายพิเศษ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 สพป.สกลนคร เขต 3 ศึกษาดูงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตต้นแบบ จาก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 การประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ่อแก้วโนนสะอาด ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

การฝึกอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน หลักสูตร การเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 29-30 มิ.ย. 65 ณ หอประชุมศาลากลางน้ำ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

->>ประกาศสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

->>ประกาศสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปร ...

Read More »

การประชุมประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

การประชุมชี้แจงการประเมิน ITA Online สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

เมื่อศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 สพป.สกลนคร เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนาคุณภาพการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ ศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านอากาศ

เมื่อศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 สพป.สกลนคร เขต 3 โด ...

Read More »