Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

->>ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ภาค ...

Read More »

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานนประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยบูรณาการประจำเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3 เพื่อเป็นการสนับสนุนสถานศึกษาสามารถใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พัฒนาศักยภาพระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีศักยภาพเพียงพอ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ของโรงเรียนในแต่ละศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ มีข้อมูลที่ชัดเจน

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.ส ...

Read More »

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพท. , ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน /พุธเช้าข่าว สพฐ. และการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สกลนคร เขต 3 เพื่อรับมอบนโยบายสู่การปฏิบัติไปยังสถานศึกษาในสังกัดให้รับทราบและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันต่อไป

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายสกุณ แก้วพิกุล รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดการนิเทศรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetihgs การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงเหนือ

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย นายวรวิทย์ บุญพูน ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายกำจัด ทิพย์สุริย์ นายกเทศมนตรีตำบลวานรนิวาส พร้อมคณะ ในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ทางการเมืองจากการเลือกตั้ง พร้อมร่วมหารือการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้นำท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.64 สพป.สกลนคร เขต 3 จัดการนิเทศออนไลน์ การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 โดยมี นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมนิเทศออนไลน์ดังกล่าว โดยเป็นการนิเทศของโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองแวง และศูนย์เครือข่ายสถานศึกษากุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.64 สพป.สกลนคร เขต 3 จัดการนิเทศ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดการนิเทศรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetihgs การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดการนิเทศรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetihgs การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาม่วงมาย และศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดการนิเทศรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetihgs การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เยี่ยมค่ายลูกเสือ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ่อแก้วโนนสะอาด ณ โรงเรียนบ้านคำภูทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 19.00 น. นายทินกร ...

Read More »