Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบ บ้านดงสาร

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้ ...

Read More »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ออกตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยยังสนามสอบต่าง ๆ ของศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 ในการสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 18 สนามสอบ

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้ ...

Read More »

ศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 (4703) ในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในการสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สนามสอบ เพียพิทยาพัฒน์

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้ ...

Read More »

ศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 (4703) สนามสอบการทอดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในการสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สนามสอบ บ้านโนนอุดม

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้ ...

Read More »

ศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 (4703) ในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในการสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สนามสอบ บ้านดงหม้อทอง

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้ ...

Read More »

ศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 (4703) ในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในการสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สนามสอบ บ้านธาตุตาลเดี่ยว

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้ ...

Read More »

ศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 (4703) ในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในการสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สนามสอบ บ้านหนองแอก

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์สอบ สพป.ส ...

Read More »

ศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 (4703) ในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในการสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สนามสอบ อนุบาลบ้านม่วง

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้ ...

Read More »

ศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 (4703) สนามสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในการสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สนามสอบ บ้านขัวก่าย

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้ ...

Read More »

ศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 (4703) สนามสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในการสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สนามสอบ บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้ ...

Read More »