Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

->>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื ...

Read More »

เมื่อวันที่่ 18 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 และนางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย นายธเนศ ศรีท้าว ศึกษานิเทศผู้รับผิดชอบ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษา) ในรูปแบบ On-line vedio conference ในวันที่องคมนตรีในฐานะกรรมการฯ

เมื่อวันที่่ 18 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »

เมื่อวันที่่ 18 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ของโรงเรียนบ้านศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการตรวจเยี่ยม พร้อมรับฟังปัญหาและมอบนโยบายในการบริหารจัดการให้กับโรงเรียน โดยเน้นย้ำ ด้านมาตรการความปลอดภัยของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครอง อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนหนังสือได้อย่างเป็นปกติ

เมื่อวันที่่ 18 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »

เมื่อวันที่่ 18 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ของโรงเรียนบ้านดอนแดง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการตรวจเยี่ยม พร้อมรับฟังปัญหา และมอบนโยบายในการบริหารจัดการให้กับโรงเรียน โดยเน้นย้ำด้านมาตรการความปลอดภัยของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครอง อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนหนังสือได้อย่างเป็นปกติ

เมื่อวันที่่ 18 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »

->>ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้ ...

Read More »

->>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 รอบที่ 1 ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย นางสุกัลยา ทองนุ้ย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีด วัคซีนให้กับนักเรียนในสังกัด ในพื้นที่อำเภอบ้านม่วง ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 โดย ผอ.สพป.สกลนคร ขเต 3 เน้นย้ำให้สำรวจข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการมีความรู้ ความเข้าใจในการฉีดวัคซีน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ โดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๓ พร้อมด้วน นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 และนางศุจิกา อ้วนละมัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ ประชุมเตรียมความพร้อมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ผ่าน Application Zoom ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการ ถวายพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ที่จำพรรษา ณ วัดเซกาเจติยาราม ตำบลเซกา จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้น ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธาน การประชุม คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) ตามคำสั่ง สพป.สกลนคร เขต 3 ที่ 221 / ๒๕๖4 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมการพิจารณา เลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2564) ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »