Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. สำนัก ...

Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่น 12 และรุ่น 13 ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี วันที่ 2

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เล ...

Read More »

ประชุมเตรียมความพร้อม เตรียมงานพิธีถวายเพลิงสรีระ (หลวงตาแตงอ่อน กลฺยาณธมฺโม)

เมื่อวันที่ 11 พฤศิจกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่กา ...

Read More »

มอบเงินสวัสดิการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนในสังกัด ที่ประสบอุบัติเหตุ และเสียชีวิต ใน อ.บ้านม่วง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่กา ...

Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผ ...

Read More »

ประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่กา ...

Read More »

การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 6/2565

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงา ...

Read More »

สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.อุดรธานี เขต 4 และ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมส่ง นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ ย้ายปฏิบัติหน้าที่ยัง สพป.สกลนคร เขต 1

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »