Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประชุมเตรียมการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

วันที่ 22 มกราคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...

Read More »

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จัดบริการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ให้กับบุคลากรในสังกัด

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมกับส่วนราชการในอำเภอวานรนิวาส ให้การช่วยเหลือนักเรียนกรณีถูกบุคคลในครอบครัวทำร้ายร่างกาย

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

วันที่ 21 มกราคม 2564 สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ตลอดจนนิเทศ ติดตามโครงการอบรมออนไลน์เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตและนิเทศชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) , NT และ RT ณ โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายทินกร อินทะ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร่วมกับอำเภอวานรนิวาส และส่วนราชการต่าง ๆ ลงพื้นที่เพื่อประสาน ติดตามการช่วยเหลือนักเรียน กรณี มีอาการป่วยด้วยโรคแพ้ภูมิตัวเอง(SLE)

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

->>การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (1) ศึกษานิเทศก์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำประวัติอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ตามคำสั่งอำเภอวานรนิวาส ที่ 30/2563 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

–>>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

–>>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...

Read More »

->>การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งคร ...

Read More »