Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

new

Read More »

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบ้านนักเรียนเกิดเหตุอัคคีภัย ด.ญ.ปรียาวดี จันทสิงห์ นักเรียนโรงเรียนบ้านดงบัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และน.ส.ศิริญาพร จันทสิงห์ มารดา ข้าราชการครูโรงเรียน บ้านดงบัง ในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 3

ด้วยในวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ได้รับแจ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ พุธเช้าข่าวโรงเรียน และ พุธเช้าข่าว สพฐ. ตั้งแต่เวลา 07.30 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป ...

Read More »

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำน ...

Read More »

ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมคณะ ให้กำลังใจครอบครัวนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านตาดโตน ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำน ...

Read More »

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 9 ของนางสาวกาญจน์หทัย ขันติยู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำน ...

Read More »

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 15.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อม ด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมออกกำลังด้วยการเต้นแอโรบิคทุกวันพุธของสัปดาห์

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 15.30 น. สำนักงานเข ...

Read More »

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการภายในโรงเรียนบ้านขัวสูงสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนว ...

Read More »

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 รุดตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ บ้านพักอาศัยของนักเรียน ด.ญ.สุมิตตรา คำจุมจัง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านขัวสูงสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 3 เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง เมื่อเวลา 20.00 น.ของวันที่ 6 มกราคม 2561 สาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร

ในวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ได้รับแจ้งจาก ...

Read More »

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นประธาน การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ภายในสำนักงาน สพป.สกลนคร เขต 3 ครั้งที่ 1/2562 ประจำวันพุธ ที่ 9 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมิตรภาพ โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการมอบนโยบายการทำงานปรับแผนการทำงานเร่งพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป.

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึก ...

Read More »