Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมความพร้อมในการ จัดการเรียนการสอนในระบบ New DLTV ของโรงเรียนบ้านดงมะกุ้ม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร….(อ่านต่อ)

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมคณะ ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่ แบบ Active Learning ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม New DLTV ในโรงเรียนขนาดเล็กของ โรงเรียนบ้านท่าแร่ดงปลาปาก อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ….(อ่านต่อ)

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน บ้านหนองสามขา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ในการเตรียมความพร้อมในการบริหาร จัดการเรียนการสอนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม New DLTV ของโรงเรียน ขนาดเล็ก…(อ่านต่อ)

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังเวิน อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โดยเข้าตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการการเรียนการสอนในรูปแบบการ จัดการเรียนรู้ด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม ตามแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่ แบบ Active Learning เพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ดำเนินการใช้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในรูปแบบ NEW DLTV ..(อ่านต่อ)

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร.ชนาธิ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 3 นำโดย ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมบุคลากรในสังกัดดำเนินการ ภายใต้กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต…(อ่านต่อ)

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ดำเนินกิจกรรมภายใต้เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

–> ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ป ...

Read More »

–> ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

สำหรับผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่  deqp

Read More »

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 นางสุรางค์ คำมุข รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับครูผู้ช่วย ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามคำสั่ง ศธจ.สกลนคร ที่ 491/2561 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 นางสุรางค์ คำมุข รองผู้อ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดพร้อม บรรยายพิเศษในการประชุมโครงการเสริมสร้่างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน การทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2561ณ โรงแรมอัศวรรณ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป ...

Read More »