Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

การฝึกภาคปฏิบัติงานในหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »

จัดเสวนา หัวข้อ “การบูรณาการองค์กรเครือข่ายในการดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา” จัดการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) กระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »

พิธีเปิดโครงการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงและการมอบหนังสือบริจาคของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื ...

Read More »

การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) กระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบของศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบของศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพ ...

Read More »

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบของศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพ ...

Read More »

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2565 สนามสอบโรงเรียนกุดเรือคำ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2565 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลคำตากล้า

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นป.6 ปีการศึกษา 2565 สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »