Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

->>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

->>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ ...

Read More »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ ร ...

Read More »

->>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

->>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ ...

Read More »

->>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสส ...

Read More »

->>ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสกลนคร

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับ ...

Read More »

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

->>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จ ...

Read More »

การประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 และผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565

เมื่อจันทร์ ที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 สำนักงาน ...

Read More »

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ต้อนรับ นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่ตรวจ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ระยะที่ 2) ปีการศึกษา 2565 ในเขตตรวจราชการที่ 11

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »