ไม่มีหมวดหมู่

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ สพป.สกลนคร เขต 3

Read More »

ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.2566

ตารางข้อมูลจำนวนนักเรียน จำแนกตามชั้น เพศ และห้องเ ...

Read More »

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Read More »

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Read More »

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Read More »

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Read More »

การขับเคลื่อนจริยธรรม

Read More »

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Read More »

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Read More »

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

Read More »