ไม่มีหมวดหมู่

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2566

Read More »

ข้อมูลศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 18 ศูนย์

1. ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร (อำเภอวานรนิวา ...

Read More »

ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3

รหัส Smisชื่อโรงเรียนชื่อผู้บริหารโรงเรียนเบอร์โทร ...

Read More »

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

Please enable JavaScript in your browser to comple ...

Read More »

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. สำนัก ...

Read More »

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

—–คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภ ...

Read More »

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการนโยบายและแผน

Read More »

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

Read More »

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มกฎหมายและคดี

Read More »

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

Read More »