ไม่มีหมวดหมู่

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Read More »

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

Read More »

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

Read More »

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

Read More »

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Read More »

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

Read More »

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

Read More »

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

Read More »

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

Read More »

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พ.ร.บ ...

Read More »