ไม่มีหมวดหมู่

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

Read More »

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

Read More »

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พ.ร.บ ...

Read More »

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ...

Read More »

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

  โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปี 2566

Read More »

ข้อมูลศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 18 ศูนย์

1. ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร (อำเภอวานรนิวา ...

Read More »

ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3

รหัส Smisชื่อโรงเรียนชื่อผู้บริหารโรงเรียนเบอร์โทร ...

Read More »

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

Please enable JavaScript in your browser to comple ...

Read More »

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. สำนัก ...

Read More »

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

—–คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภ ...

Read More »