ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ เข้ารับการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

Read More »

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า เข้ารับการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมภาคเรียนที่ 2/2566

Read More »

โรงเรียนบ้านนาเมือง เข้ารับการนิเทศ ติดตาม เปิดภาคเรียนที่ 2/2566

Read More »

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย เข้ารับการนิเทศ ติดตาม เพื่อเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 2/2566

Read More »

โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ เข้ารับการนิเทศ ติดตามเปิดภาคเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2566

Read More »

โรงเรียนบ้านเม่นน้อย เข้ารับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

Read More »

โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ เข้ารับการนิเทศ กำกับ ติดตาม ความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

Read More »

โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง รับการนิเทศ ติดตาม เปิดภาคเรียนที่ 2/2566

Read More »

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2565 สนามสอบโรงเรียนกุดเรือคำ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2565 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลคำตากล้า

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »