ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโคกถาวร อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร กับการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านโคกถาวร อำเภ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ดำเนินการงานการประเมินความ สามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนชุมชนพอกใหญ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านนาจานกล้วยน้อย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ดำเนินการ งานการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT)

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านนาจานกล ...

Read More »

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนคำปลาฝานาทวี อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ดำเนินการงานการประเมิน ความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2560

  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนคำปล ...

Read More »

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 สพป.สกลนคร เขต 3 โดยคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test:RT) ปีการศึกษา 2560 ตามคำสั่ง สพป.สกลนคร เขต 3 ที่ 30/2561 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายบุญไทย แสนอุบล และนางนิติพร ศรีโนนยาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกตรวจเยี่ยม ฯ โรงเรียนในอำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »

การแข่งขันกีฬานักเรียน ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาม่วงมาย ประจำปีการศึกษา 2560

การแข่งขันกีฬานักเรียน ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาม่วง ...

Read More »

โรงเรียนบ้านนาแต้ ดำเนินการโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท ในช่วงลดเวลาเรียน

โรงเรียนบ้านนาแต้ ดำเนินการโครงการน้อมนำศาสตร์พระร ...

Read More »

รร.บ้านพุทธรักษา ทำกิจกรรมศิษย์รักครู ครูรักศิษย์ ตอนรับเปิดเทอมใหม่ กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ให้ความรู้ประวัติวันลอยกระทง และบทสวดคาถาป้องกันภัย 10 ทิศ

รร.บ้านพุทธรักษา ทำกิจกรรมศิษย์รักครู ครูรักศิษย์ ...

Read More »

คณะกรรมการนิเทศ ​กำกับ​ติดตามความพร้อมการเปิดเรียน​ ภาคดรียนที่ 2/2560 โรงเรียนบ้านคำภูทอง

คณะกรรมการนิเทศ ​กำกับ​ติดตามความพร้อมการเปิดเรียน ...

Read More »

คณะกรรมการนิเทศ ​กำกับ​ติดตามความพร้อมการเปิดเรียน​ ภาคดรียนที่ 2/2560 โรงเรียนบ้านวังหว้า

คณะกรรมการนิเทศ ​กำกับ​ติดตามความพร้อมการเปิดเรียน ...

Read More »